Vedtektene for NFA

(1) Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som er født med analatresi og er interessert i NFA.Foreningens formål er:

  • Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har analatresi og deres familier.
  • Å spre kunnskap om analatresi til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • Å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til analatresigruppens spesielle problemer.

(2) Medlemsskap kan tegnes av alle med analatresi og deres pårørende. Medlemmer kan også være andre med medisinsk og/ eller sosiale interesser for gruppen. Medlemsskap tegnes individuelt, som diagnosemedlem, familiemedlem eller støttemedlem.

(3) Kontingenten betales årlig og fastsettes av årsmøtet.

(4) Foreningens økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekket ved søknad om offentlige midler.

(5) Foreningens ledelse ivaretas av styret. Styret består av leder, nestleder og minimum 8 styremedlemmer. Driften ivaretas ved at styremedlemmene fordeles på disse arbeidsoppgavene: Likemannsarbeid, medlemsregister, landssamling, ungdoms-/voksensamling, webside og fagråd. Styret har myndighet til å knytte til seg enkelte tjenester som for eksempel kasserer/ regnskapsfører internt blant medlemsmassen eller eksternt. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 personer er til stede (forutsatt leders tilstedeværelse/samtykke). Dersom ett av medlemmene i styret trekker seg i løpet av perioden, overtar styret ansvaret for denne funksjonen frem til årsmøtet. Minimum ett medlem av styret bør ha diagnosen analatresi, og personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer, nasjonalt, regionalt og lokalt.

(6) Årsmøtet velger minimum 10 styremedlemmer. Ved første styremøte etter avholdt årsmøte konstituerer styret seg, hvor det blir valgt leder og nestleder. Den sittende leder sitter som leder til første styremøte, og om denne blir valgt ut er det sittende nestleder eller styret som har ansvar for driften frem til leder er valgt. Styret blir valgt fram til neste årsmøte. Det velges en valgkomité på 2 medlemmer.

(7) Foreningens regnskapsår skal falle sammen med kalenderåret. Revidert regnskap skal fremlegges på årsmøtet. Styret pålegges å skaffe en statsautorisert revisor.

(8) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på et sted som fastsettes av styret. Styret velges inn for 1 år om gangen. Styret jobber for at ikke alle styremedlemmene går ut samtidig for å holde kontinuitet i styret.

(9) Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen og har betalt kontingent. Innkallelse sendes medlemmene senest 1 måned før årsmøtet.

(10) Medlemmer som ønsker å ta opp spesielle saker på årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til styret senest 14 dager før møtet.

(11) Ved avstemming på årsmøtet har alle som er fylt 15 år og er medlem av foreningen, møterett, tale -og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Forandring i vedtekt krever 2/3 flertall. Beslutning om foreningens opphør krever 2/3 flertall på 2 påfølgende årsmøter, og forslag om dette må være oppført i saksliste.

Vedtektene er endret iht Årsmøtet 2001 (nytt punkt 6). OP Haugen/Leder NFA.