Fagrådet i NFA

Fagrådet skal være en rådgivende og faglig ressurs for NFA. Det skal være et forum for gjensidig meningsutveksling for de faglige representantene og styrerepresentantene fra NFA. Det er gjennom styret i NFA at denne kontakten er etablert. Fagrådet møter et tverrfaglig team fra Rikshospitalet/St Olav bestående av 2 kirurger, barne- og ungdomspsykiater, stomisykepleier, SSD – med agenda som er aktuell for våre medlemmer.

Fagrådet møtes 1- 2 ganger pr år. Det er viktig at medlemmene melder inn temaer til NFA/fagrådet som man mener er viktig tas videre.

Fagrådet skal ta opp temaer som vil komme medlemmene av NFA til gode. Dette kan bl a være knyttet til behandling og oppfølging av diagnosemedlemmer og deres familier, samt daglige utfordringer som måtte oppstå.