Referat fra styremøte i NFA 10.-12. mars 2017

Referat fra styremøte i NFA 10.-12. mars 2017 ved Holmen Fjordhotell.

Tilstede: Christer Olsen Strandskog Brit Pernille Strandskog, Ole Peter Motzfeldt, Veronica Pedersen, Beathe Grøttveit, Erik Dørhellen, Erik Skaug, Benedicte Mjelde og Birgit Risan.

Forfall: Kristin A. Frantzen og Hilde Øyrås.

Vi har hatt en hyggelig helg sammen, hvor vi har jobbet med følgende:

Gjennomgang av foreningens regnskap (ved Ole Peter) og vi er glade for at foreningen har en sunn økonomi.

Skrevet årsrapport (Birgit, med utgpkt i fjorårets rapport)

Oppdatert medlemsregisteret (Christer og Ole Peter)

Sendt ut julegaven på nytt til de hvor denne kom i retur (Ole Peter)

Arbeidet videre med oppdatering av hjemmesiden (Erik S. og Beathe)

Laget utkast til ny NFA brosjyre, foreløpig blir denne bare oppdatert på nettet. (Erik S. og Beathe)

Behandlet innkomne søknader om reisestøtte (Brit Pernille, Benedicte og Veronica)

Endring av administrator i Bufdir (Ole Peter og Birgit får nå tilgang, i tillegg til Erik D).

Sendt søknad til Bufdir om midler til familiesamlingen (Erik D. og Birgit)

Vi har laget en spørreundersøkelse som er lagt ut i FB gruppen. Resultatet skal benyttes i videre styrearbeid, samt presenteres for Fagrådet. (Birgit)

Fortsatt planleggingen av familiesamlingen i Sarpsborg, program vil bli lagt ut når det er klart (Brit Pernille, Benedicte og Veronica)

Vi har også diskutert hvor neste julelunsj i Oslo regionen bør holdes, samt hvor styremøtene bør være, og innhenter nå tilbud til familiesamlingen for 2018.

(Birgit overtar oppgaven med bestilling for å avlaste Christer)

Vi har også innkalt til neste Fagrådsmøte. (Veronica og Birgit)

Det ble ved forrige styremøte diskutert om vi skulle forsøke å få til en medlemsreise til «sol og bad» i 2018. Dette vil kreve mye arbeid av styret, bl.a. i form av å søke midler. Vi gjør det gjerne, men bare dersom vi er helt sikre på at dette er noe medlemmene ønsker. Vi avventer dermed til etter resultatet av spørreundersøkelsen er klart. (Alle)

Videre så har jeg (Birgit) informert om at jeg i år ikke kommer til å delta på den internasjonale konferansen på Kypros, da denne holdes på 17.mai og jeg ønsker naturlig nok å være hjemme med mine barn. Styret besluttet dermed at vi ikke sender noen i år, men vil vurdere å delta i 2018.

Når det gjelder øvrige kurs som kan være aktuelle for foreningen, ønsker vi å åpne for at medlemmer kan søke om økonomisk støtte fra foreningen for å delta på kurs som kan ha interesse for vår medlemsgruppe. Et krav her vil være at det oppleves som relevant, samt at de som deltar på kurs holder en presentasjon for medlemmene på familiesamlingen i etterkant.

Vi har også diskutert mye hva vi kan gjøre for å «holde på ungdommene» i foreningen. Vi tenker at denne gruppen er svært viktige for oss, både fordi ungdomsårene er en spesielt sårbar fase, men også fordi ungdommene sitter på en erfaringsbakgrunn som er veldig viktig for spesielt yngre medlemmer.

Her tenker vi at vi må legge en ekstra innsats i å finne interessante aktiviteter under familiesamlingene slik at ungdommene ønsker å fortsette å komme.

Vi ønsker å presisere  (igjen) at familiesamlingen er åpen for alle aldre, og vil fra 2018 bytte navn på denne til Landssamling for å tydeliggjøre dette.

Vi minner forøvrig om at årsmøtet vil bli avholdt under familiesamlingen i Sarpsborg 22-25 juni. I følge vedtektene våre sitter styret for 1 år av gangen, og nytt styre konstitueres ved årsmøtet. Pr nå ønsker alle i styret å fortsette sitt arbeid, dersom medlemmene velger dette.

Dersom noen ønsker seg inn i styret, er det bare å ta kontakt med valgkomiteen, som på forrige årsmøte ble valgt til å være Trine Wenberg Svensen og Erik Ervik. (Fint hvis dere to kan legge ut kontaktinfo i kommentarfeltet i FB gruppen slik at medlemmene kan ta kontakt med dere)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret 14 dager før møtet.

Sist, men ikke minst, ønsker styret å takke medlemmene for tilliten ved å la oss utføre arbeid på vegne av foreningen, og en stor takk går også til tidligere styremedlemmer som er tilgjengelige for oss for å svare på spørsmål som dukker opp underveis.

Når det gjelder spørreundersøkelsen (som alle diagnosemedlemmer nå skal ha mottatt på mail) så har vi foreløpig fått 45 svar, og vi stenger undersøkelsen 24.03. Vi vil etter dette se på resultatet. Takk til dere som allerede har svart, og vi håper dere andre også vil dele deres meninger. Resultatene vil bli brukt i styrets videre arbeid samt i møte med Fagrådet.

Da håper vi å se riktig mange av dere til familiesamlingen i Sarpsborg 22-25. juni og minner om at det fortsatt er mulig å melde seg på.

På vegne av styret

Birgit Risan