Referat Likemannskurs 2013

 

Tilstede fra NFA: Benedicte Hjelme og Christine Nandrup- Johansen

1. Hva er likemannsarbeid og hvordan organiseres arbeidet.

Diskusjon rundt begrepet likemenn.

Da det var svært store variasjoner på  antall medlemmer i organisasjonene, alt fra noen få medlemmer til organisasjoner med egen opplysnings- og svar telefon, er likemannsarbeidet lagt opp og gjennomført svært forskjellig. Noen organisasjoner hadde totalt adskilt likemenn og styret. Positivt at det er fordelt over hele landet uavhengig av styremedlemmenes bosted, negativt var at de ikke hadde nok kontakt og samarbeid med hverandre, og det ble beskrevet som at de følte seg som en ”vorte” på utsiden av organisasjonen. Det var også organisasjoner som likemenn utenfor styret som satt med en følelse av at de var alt for mange i forhold til brukernes faktiske behov. I diskusjon i mindre grupper kom det fram hvordan forskjellige organisasjoner hadde det, og vi kom fram til at NFA hadde veldig godt samarbeid og åpenhet i styret og likemannsgruppen.

Det må være voksene som er likemenn.  Dette da det kan komme opp ting som kan være vanskelig for ungdom å bære. Disse burde og kan heller dele erfaringer seg i mellom på ungdomsleir osv.

Taushetsplikt for likemenn.

Noen organisasjoner har en type godkjenning av sine likemenn.  De må ha kommet gjennom/langt i egen behandling og bearbeidet egne/fam. reaksjoner på diagnosen. Tanken er at de gjennom egne erfaringer dermed kan bidra til andre i tilsvarende situasjon.

2.  Noen organisasjoners likemannsgrupper blir kontaktet av sykehus så de kan komme på besøk under sykehusoppholdet. (diagnosen) – Er dette noe NFA også kan begynne å tilby? (Ta opp på neste fagrådsmøte)

3.  FUNKIS studieaktivitet for foreningene. Foredrag fra Funkis Buskerud. (likemannskurs m.m- tilskudd 160kr pr time studietime/rapportering)  Foreningen må melde seg inn for å kunne delta og søke tilskudd

4.   Endringer i tilskuddordningen er oppe høring. Ny frist høsten 2013. Ansvarlig Dep. BLD. Ingen ordinær (egen) søknad 2014 hvis nye ordringer trer i kraft pga overgangsordning.

FFO holdt foredrag begge dagene om likemannsarbeid, og definisjoner av begrep samt hvordan de forskjellige foreningene organiserte seg ble diskutert i plenum. Det ble også delt inn i mindre diskusjonsgrupper hvor vi også hadde mye nyttig erfaringsutveksling.

Nytt oppdatert materiell for likemannsarbeid er tatt med til NFA.

En forening hadde søkt Extrastiftelsen og gitt ut bok fra diagnosen og foreningen. Tips til å søke midler til siden vi er godkjent av dem.

Youtube – her ligger mange filmsnutter som går på likemannsarbeid.