Forsikring for barn

 

Påstanden i media  for vårt selskaps  tilfelle ikke være korrekt. Vi har i lengre tid hatt en helt annen praksis og holdning i slike spørsmål. Vi ha i dessuten nå i april etablert et nytt produkt med tilbud om forsikring for barn og unge som ellers bare ville fått ulykkeforsikring. Disse forholdene har vi i egne møter i vinter orientert bl.a. Forbrukerrådet og FFO om.

FFO anbefalte  oss i denne forbindelsen å ta kontakt med den enkelte medlemsorganisasjon for informasjon.

 

Vi ønsker derfor nedenfor å redegjøre for Deres organisasjon om status på dette området når det gjelder våre produkter, om vår praksis og om det nye produktet vi som eneste forsikringsselskap i Norge har lansert nå i april. Dere vil nedenfor bl.a. se at TrygVesta alltid foretar  individuell vurdering av hver enkelt forsikringssøker, at vår avslagprosent er svært liten (bl.a. er eksempelbarna fra NRKs TV-program nå forsikret hos oss) og at vi har etablert et produkt som sikrer at barn og ungdom med kroniske  eller psykiske funksjonshemminger av en slik art at de ville fått avslag på den mest omfattende forsikringsdekningen, nå kan tegne forsikring som også omfatter utvalgte  alvorlige kroniske sykdommer ( i tillegg til vanlig ulykkesforsikring). I forhold til denne debatten som har vært i media i vinter, vil vi opplyse om at TrygVesta ikke har noen generelle avslagskriterier knyttet til adopsjon, for tidlig fødsel, lese- og skrivevansker eller for eksempel kontakt med skolens PPT-kontor. I hovedsak kan barn i slike ’grupper’ tegne ordinær Barne- og ungdomsEkstra hos TrygVesta, slik de har kunnet gjøre i en årrekke.

 

TrygVesta har forståelse for at bl.a. organisasjoner som Deres ofte vil være blant dem som besitter høy kunnskap om utviklinger og medisinsk kompetanse knyttet til de forskjellige diagnoser. Vi inviterer derfor også  til samarbeid om videreutvikling av disse produktene ihht dette.

 

BARNE- OG UNGDOMSEKSTRA

’Ekstra’ betegnelsen indikerer at dette  er vår beste dekning innenfor barne- og ungdomsforsikring. TrygVesta er opptatt  av å gi barnet en bredest mulig dekning basert på erfaring med hva som oftest rammer barn og unge. Videre er vi opptatt av at forsikringen både skal dekke akuttsituasjoner av midlertidig karakter, samt  en evt. varig  medisinsk invaliditet. Erfaringsmessig  er risikoen  for at barn og ungdom rammes av en sykdom mye høyere enn at barnet rammes av ulykke. Når det gjelder sykdomsdekning har vi derfor valgt å dekke medisinsk invaliditet som følge av alle typer sykdommer  og ikke kun et begrenset utvalg. Forsikringen kommer til utbetaling med en gang det er fastsatt en varig medisinsk invaliditet. Ved gjennomgang av antall søknader de to siste årene om slike forsikring  hos TrygVesta, viser det seg at det er gitt avslag i kun mellom 0,1 og 0,2 promille av søknadene om slik forsikring pga helsediagnoser.

 

Vi tilbyr også våre kunder tilleggsdekningen ’Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer’ som kommer til utbetaling allerede på diagnosetidspunktet for en av de utvalgte sykdommer. Dette er dekning som ikke er ’øremerket’ spesielle utgifter , men er ment som en økonomisk støtte i en kritisk situasjon for familien. Dersom barnet blir rammet av en sykdom  som medfører et langvarig sykehusopphold/behov for særskilt pleie, kan denne dekningen  for eksempel gjøre det lettere for mor eller far å ta fri fra jobb for å være sammen med barnet.

 

I tilfelle der sykdommer eller ulykken ikke resulterer i en varig medisinsk invaliditet, vil det kunne oppstå en rekke midlertidig økonomiske behov som for eksempel behandlingsutgifter, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn. Vår Barne- og ungdomsforsikring dekker også slike utgifter.

 

Vårt produkt dekker ikke arbeidsuførhet fordi en slik dekning  svært sjelden vil komme til utbetaling for barn. Dette fordi utbetaling ikke vil være aktuelt før man har konstatert varig arbeidsuførhet og denne vurderingen kan ikke foretas før barnet er fylt 18 år. I denne forbindelsen er det viktig å være oppmerksom på at det er svært få unge som får konstatert varig arbeidsuførhet. I følge tall fra trygdeetaten var det i 2005 ’kun’ 3200 uførepensjonister i aldersgruppen 18-25. Dersom man i ung alder rammes av en sykdom eller ulykke som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil man i de fleste tilfeller ved valg av yrke tilpasse dette i forhold til det aktuelle men. Vi ønsker derimot å spisse vårt produkt inn mot den faktiske risikoen og mener at en forsikring  som dekker medisinsk invaliditet ved alle typer ulykker og sykdommer, er den dekningen som i størst grad ivaretar barnets behov. Vi har valgt å ikke inkludere dekning for arbeidsuførhet fordi fokus på en lite relevant dekning kan være med på å villede kundene og mener at det å tegne en individuell livsforsikring med valgfri  forsikringssum fra 15 år er et bedre alternativ.

 

BARNEFORSIKRING MED UTVALGTE SYKDOMMER.

Dette er et helt nytt produkt i salg fra april 07 som vi hittil er alene om i Norge. Barn som allerede har kroniske lidelser eller fysiske eller psykiske funksjonshemminger vil (etter individuell vurdering i TrygVesta) kunne få avslag på den mest omfattende barne- og ungdomsforsikringen til TrygVesta, Barne- og ungdomsEKSTRA. Grunnen til at et avslag kan bli gitt, er at disse barna ofte allerede har en medisinsk invaliditet og et omfattende pleie- og tilsynsbehov på grunn av forliggende sykdom. I utgangspunktet kan alle søke om Barneforsikring med utvalgte sykdommer, men forsikringen er særlig myntet på barn og ungdom som får avslag på Barne- og ungdomsEKSTRA og som allikevel ønsker forsikre seg mot sykdomsrisiko. Forsikringen kan også tegnes for friske barn der man ønsker en mindre omfattende dekning enn det Barne- og ungdomsEKSTRA gir.

 

Hva er forskjellen mellom Barne- og ungdomsEKSTRA og Barneforsikring med utvalgte sykdommer? Barne- og ungdomsEKSTRA  dekker ulykkeshendelser  og alle sykdommer. Begrensning gjelder kun for diagnoser som det er tatt reservasjon for. Barneforsikring med utvalgte sykdommer er en ulykkesforsikring som kan utvides til å omfatte ni utvalgte sykdommer.

 

Hva dekker Barneforsikring med utvalgte sykdommer?

Dekningen omfatter kontantutbetaling ved de vanligste sykdommene/diagnosene som kan ramme barn og unge, økonomisk støtte til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig, samt dagpenger til foreldrene dersom barnet må legges inn til behandling ved sykehus. Dette kommer i tillegg til den vanlige ulykkesforsikringen som, gir utbetaling ved medisinsk invaliditet eller død som følge av en ulykke.

 

 

Hvorfor er disse ni diagnosene vagt ut?

Diagnosene er valgt ut fra at dette er sykdommer barn kan rammes av og som kan medføre et økt behov for kontanter for familien i en viss periode. De utvalgte diagnosene er ikke av en slik karakter at det er større sannsynlighet at et barn som har fått avslag på Barne- og ungdomsEKSTRA vil få disse enn andre barn.

 

Hva om barnet allerede har en av de ni diagnosene som forsikringen skal dekke?

De som søker om Barneforsikring med utvalgte sykdommer vil bli helsevurdert på lik linje med alle som søker om barneforsikring. De vil kunne få reservasjoner for enkelte av diagnosene som er dekket.

 

Det er vårt håp at denne orienteringen kan gi nyttig informasjon om denne type forsikringsprodukt hos TrygVesta, at publikum kan bli oppmerksom på at sykdomsdekning nå også kan dekkes for de som ’tradisjonelt’ tidligere ikke har kunnet få tegne forsikring samt at vi har rettet opp noe av det pressedebatten fra sist vinter kan ha etterlatt som inntrykk av hva som gjelder for ’hele’ forsikringsbransjen.

 

Ved innspill til oss eller ved øvrig behov inviterer vi Dem til å ta nærmere kontakt med oss.

 

For TrygVesta Forsikring AS

Roald Stigum Olsen

Rådgiver

55 17 19 84

95 11 92 10

www.trygvesta.no